Política de Privacitat

El Responsable del tractament dacord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679

Us informa que:

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Tota comunicació amb GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. per qualsevol mitjà oa través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals en qualitat de Client/Proveïdor/Contacte, siguin incorporats al nostre Registre d’Activitats ia fitxers o bases de dades titularitat de GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. , que podeu consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. i que vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, mitjançant comunicació escrita a: SOT D ‘ALUIES, S/Nº 08180 MOIÀ BARCELONA

L’usuari accepta l’ús de les galetes «cookies permanents» d’aquesta web.

AMPLIATÒRIA DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aplicació de la nova normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que recollim dels clients, usuaris, proveïdors i contactes, ho fem a través de la nostra relació comercial que ens uneix i també des del nostre lloc web.

Aquestes dades s’inclouen a bases de dades o fitxers automatitzats específics per a cada cas i estan registrats al nostre Registre d’Activitats d’acord amb el tipus d’usuaris i dels serveis que els prestem o ens presten.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades personals?

La recollida i el tractament automatitzat o manual de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, i altres activitats pròpies de la relació comercial que ens uneix.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades es tracten per tal de gestionar la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar el servei pel qual ens contracten o contractem i gestionar les sol·licituds enviades a través de qualsevol mitjà, inclòs les comunicacions electròniques comercials, promocionals, o publicitàries.  

Adoptem les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

 A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, excepte imperatiu legal. Com a encarregats de tractament, tenim contractats diferents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitin la seva supressió o no es revoqui el consentiment i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.  

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades i que tinguin una relació contractual es conservaran durant un màxim de cinc (5) anys a partir de la darrera factura emesa. En alguns casos poden revocar el consentiment en qualsevol moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

En la relació contractual vigent o que ens uneix, la base legal per al tractament de les seves dades és la que consta i obliguen la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

Pel que fa al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que us informem posant a la vostra disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas de no estar conforme, podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades conforme al nostre Registre d’Activitats.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten i com les dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades.

També us informem que podem deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

I us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-vos a nosaltres per escrit, o bé mitjançant email. En qualsevol cas, haureu d’aportar còpia del vostre DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de les pròpies sol·licituds dels interessats.

Les categories de dades que es tracten, segons la categoria dels usuaris i contactes, de manera general i no en particular poden ser:

▪ Dades Tipificades: Característiques personals, detalls de l’ocupació, o informació comercial/econòmica/financera

▪ Dades de caràcter identificatius: Nom i cognoms, domicili, NIF / DNI, telèfon/e-mail, compte bancari, i imatge.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets dels interessats

1. Dret d’accés: Dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que us concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les vostres dades personals. Així com:

a. Els fins del tractament;

b. Les categories de dades personals de què es tracti;  

c. Els destinataris o les categories de destinataris a què es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;  

d. Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;  

e. L’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, oa oposar-s’hi;

f. El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control; 

g. Quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre l’origen; 

h. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes del tractament.

2. Dret de rectificació: Dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l’interessat tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. 

3. Dret de supressió: Dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a. Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades altrament; 

b. L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;

c. L’interessat s’oposi al tractament; 

d. Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; 

e. Les dades personals s’han de suprimir per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament; 

f. Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 

Això no obstant, es regulen una sèrie d’excepcions en què no és procedent aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaldre el dret a la llibertat dexpressió i informació. 

4. Dret d’oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment a que dades personals que us concerneixin siguin objecte d’un tractament. 

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. 

5. Dret a la limitació del tractament: Dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:  

a. L’interessat impugne l’exactitud de les dades personals durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud; 

b. El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús; 

c. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions; i

d. L’interessat s’ha oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. 

Comunicacions comercials 

En aplicació de la LSSI-CE, no s’enviaran comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. 

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, sí aquesta contractació autoritza a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin iguals o similars als que inicialment van ser objecte de contractació o d’interès professional o comercial amb el usuari, contacte, client o proveïdor. 

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació a través dels canals corresponents a aquest efecte.