Avís legal

Aquest web ha estat creat per GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Llei Orgànica 3/2018 i en concordança amb allò expressat al Reglament (RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002), posa en coneixement seu les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web: www.agsa.es

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des del juliol del 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

Nom fiscal de la societat: GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L.

CIF de la societat: B61836359

Domicili de la societat:  SOT D’ALUIES, S/Nº 08180 MOIÀ BARCELONA

Telèfon: +34 93 830 02 73

Dirección de correo electrónico de la sociedad: …..@……

Dades legals i/o registrals de la societat:

Inscrita al:

Tomo 31294

Folio 42

Hoja B 193384

Registro Mercantil de  Barcelona

CONDICIONS D’US

a) Utilització lícita

L’usuari/ària d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer-ne un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius de els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incompleixin aquesta obligació respondran, davant de GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

b) Garantia d’errades

GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, o en el contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s’haurà de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

c) Disponibilitat del servei

GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda a la seva web oa la seva configuració o presentació.

GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis , a la fal·libilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per lús de la informació continguda

L’usuari/ària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web, com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l’accés o l’ús d’informació esmentat ni de l’aplicació que se’n faci per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L.

Queda terminantment prohibit fer qualsevol alteració d’aquesta pàgina. GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. no concedeix cap llicència o autorització dús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar autorització expressa per fer-ho. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual i industrial de GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que se’n derivin d’aquest exercici.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb allò establert a la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, conforme al que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUESTA WEB i al consentiment que els usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. des d’aquesta pàgina web.

En cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats oa prestar i respondre a les vostres consultes o peticions per GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari/ària. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat GIR – SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L.